Fiscalitat municipal: inversió de futur

Escrit per Marta Plujà, membre de la Plataforma

Publicat a La Directa el 30 de maig de 2019

Versió castellana al final de l’article

Quan diumenge vam exercir el nostre legítim dret a vot, quantes de nosaltres ho vam fer pensant en les conseqüències que aquest gest tindria en la nostra quotidianitat? Quantes, defensant el dret a l’habitatge o a l’accés als serveis públics, vam emetre el vot tenint al cap tal o qual mesura tributària? Segurament molt poques. Perquè en el nostre imaginari pagar impostos és una càrrega i no una inversió. Però sí, la reducció de les desigualtats socials és una inversió en benestar col·lectiu.

El nostre país està molt lluny de la civilitzada Suècia. I no només en quilòmetres. Aquesta setmana hem sabut que l’agència estatal més valorada pels suecs és la tributària. I ho hem sabut en plena campanya de la renda, mentre no pocs entre nosaltres estàvem pensant a fer enginyeria fiscal per mirar de rascar d’on fos alguna cosa per desgravar i veure si en comptes de pagar ens surt a retornar, ni que siguin vint euros.

Els suecs, en canvi, segurament per la seva mentalitat luterana, saben que pagant impostos contribueixen al benestar comú. L’educació o la sanitat són béns compartits que cal finançar entre tots perquè fent-ho, no tan sols es redueixen les desigualtats, també s’incrementen la democràcia i la justícia.

Sabem que els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, però som conscients que són també l’administració que té menys capacitat per regular els seus pressupostos?

Tornem aquí. Sabem que els municipis són l’administració pública més propera a la ciutadania, però som conscients que són també l’administració que té menys capacitat per regular els seus pressupostos?

Malgrat aquesta limitació, hi ha marge per definir el tipus de fiscalitat que poden aplicar els municipis. Només cal voluntat política. Els marges són sobre els tipus impositius, les bonificacions d’aquests impostos per a determinats supòsits o col·lectius, així com també poden establir taxes o preus públics.

També es pot fer política fiscal a través de la despesa del pressupost, prioritzant determinades partides pressupostàries o associant taxes municipals a despeses determinades. És per això que la distribució dels ingressos municipals pot variar molt d’un municipi a un altre.

Després d’aquestes eleccions, molts ajuntaments del territori han vist com se’ls obre una oportunitat amb una promesa realment social, mentre en d’altres aquesta porta es pot haver tancat amb pany i forrellat. No ho podem permetre. Hi ha solucions. Nosaltres tenim 65 propostes per fer l’administració municipal més justa.

Aquestes eleccions obren un nou horitzó de quatre anys que dona, un cop més, l’oportunitat d’invertir en un futur que freni l’especulació, que vetlli per la protecció dels més febles i posi cada contribuent a l’alçada que li pertoca segons el grau de riquesa que genera i que posseeix

Són propostes que podem classificar en quatre grans grups. El primer, millorar el finançament municipal: transferint tributs de la Generalitat cap als ajuntaments, com ara l’impost sobre habitatges buits o l’impost sobre estades en establiments turístics, i fixant una participació dels ajuntaments de més de 20.000 habitants en l’IRPF, pel que fa a les transferències de l’Estat. El segon, protegir el dret a l’habitatge: reforçant la progressivitat de l’IBI, introduint bonificacions a les persones i famílies més vulnerables i penalitzar els pisos buits (recàrrecs i sancions). Aquestes mesures es poden complementar amb modificacions en el càlcul de l’impost sobre el valor del sòl i de la plusvàlua i revisant la gestió dels serveis municipals com l’aigua o el clavegueram. El tercer, incentivar els comportaments mediambientalment sostenibles: aplicant bonificacions en l’IBI, l’IAE i l’ICIO orientades a comportaments mediambientalment sostenibles i penalitzant l’ús de vehicles privats contaminants. I el quart, vetllar per la transparència i la responsabilitat social: millorant la participació ciutadana en el control dels pressupostos municipals i el sistema de contractació pública a través de la campanya de declaració dels municipis com a “zones lliures de paradisos fiscals”.

Son propostes que amplien les que ja vam presentar fa quatre anys i que s’actualitzen en alguns aspectes que trobem transcendentals per garantir el bon funcionament dels òrgans municipals.

D’una banda, hem incorporat mesures per assegurar els ingressos (transferir completament als ajuntaments la recaptació de l’Impost sobre Estades Turístiques i el de pisos buits). De l’altra, vetllar perquè els grans tenidors d’habitatge contribueixin d’acord amb el seu patrimoni i es posin mecanismes de protecció del dret a l’habitatge. I per últim, hem incorporat tot un seguit de propostes encaminades a la protecció del medi ambient.

Així doncs, aquestes eleccions obren un nou horitzó de quatre anys que dona, un cop més, l’oportunitat d’invertir en un futur que freni l’especulació, que vetlli per la protecció dels més febles i posi cada contribuent a l’alçada que li pertoca segons el grau de riquesa que genera i que posseeix.

No és fàcil. Suposa canviar el paradigma de la despesa al de la inversió. Tampoc depèn del color polític, sinó de la convicció que l’administració municipal està al servei de la ciutadania i no al revés. Nosaltres hi posem 65 propostes portadores d’esperança. Depèn de tots plegats que es facin realitat. Som-hi!

opin-fiscalitat-01

//////////////////

versió castellana

Cuando el domingo ejercimos nuestro legítimo derecho a voto, ¿Cuántas de nosotras lo hicimos pensando en las consecuencias que este gesto tendría en nuestra cotidianidad? ¿Cuántas, defendiendo el derecho a la vivienda o al acceso a los servicios públicos, emitimos el voto teniendo en mente tal o cual medida tributaria? Seguramente muy pocas. Porque en nuestro imaginario pagar impuestos es una carga y no una inversión. Pero sí, la reducción de las desigualdades sociales es una inversión en bienestar colectivo.

Nuestro país está muy lejos de la civilizada Suecia. Y no sólo en kilómetros. Esta semana hemos sabido que la agencia estatal más valorada por los suecos es la tributaria. Y lo hemos sabido en plena campaña de la renta, mientras no pocos entre nosotros estábamos pensando en hacer ingeniería fiscal para tratar de rascar de donde fuera algo para desgravar y ver si en vez de pagar nos sale a devolver, ni que sean veinte euros.

Los suecos, en cambio, seguramente por su mentalidad luterana, saben que pagando impuestos contribuyen al bienestar común. La educación o la sanidad son bienes compartidos que hay que financiar entre todos porque haciéndolo, no sólo se reducen las desigualdades, también se incrementan la democracia y la justicia.

Sabemos que los municipios son la administración pública más cercana a la ciudadanía, pero ¿somos conscientes de que son también la administración que tiene menos capacidad para regular sus presupuestos?

Volvemos aquí. Sabemos que los municipios son la administración pública más cercana a la ciudadanía, pero ¿somos conscientes de que son también la administración que tiene menos capacidad para regular sus presupuestos?

A pesar de esta limitación, hay margen para definir el tipo de fiscalidad que pueden aplicar los municipios. Sólo hace falta voluntad política. Los márgenes están sobre los tipos impositivos, las bonificaciones de estos impuestos para determinados supuestos o colectivos, así como también pueden establecer tasas o precios públicos.

También se puede hacer política fiscal a través del gasto del presupuesto, priorizando determinadas partidas presupuestarias o asociando tasas municipales a gastos determinados. Es por ello que la distribución de los ingresos municipales puede variar mucho de un municipio a otro.

Tras estas elecciones, muchos ayuntamientos del territorio han visto como se les abre una oportunidad con una promesa realmente social, mientras en otros esa puerta se puede haber cerrado a cal y canto. No lo podemos permitir. Hay soluciones. Nosotros tenemos 65 propuestas para hacer la administración municipal más justa.

Estas elecciones abren un nuevo horizonte de cuatro años que da, una vez más, la oportunidad de invertir en un futuro que frene la especulación, que vele por la protección de los más débiles y ponga cada contribuyente a la altura que le corresponde según el grado de riqueza que genera y que posee

Son propuestas que podemos clasificar en cuatro grandes grupos. El primero, mejorar la financiación municipal: transfiriendo tributos de la Generalitat hacia los ayuntamientos, como el impuesto sobre viviendas vacías o del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, y fijando una participación de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en el IRPF , con respecto a las transferencias del Estado. El segundo, proteger el derecho a la vivienda: reforzando la progresividad del IBI, introduciendo bonificaciones a las personas y familias más vulnerables y penalizar los pisos vacíos (recargos y sanciones). Estas medidas se pueden complementar con modificaciones en el cálculo del impuesto sobre el valor del suelo y de la plusvalía y revisando la gestión de los servicios municipales como el agua o el alcantarillado. El tercero, incentivar los comportamientos medioambientalmente sostenibles: aplicando bonificaciones en el IBI, el IAE y el ICIO orientadas a comportamientos medioambientalmente sostenibles y penalizando el uso de vehículos privados contaminantes. Y el cuarto, velar por la transparencia y la responsabilidad social: mejorando la participación ciudadana en el control de los presupuestos municipales y el sistema de contratación pública a través de la campaña de declaración de los municipios como “zonas libres de paraísos fiscales”.

Son propuestas que amplían las que ya presentamos hace cuatro años y que se actualizan en algunos aspectos que encontramos trascendentales para garantizar el buen funcionamiento de los órganos municipales.

Por un lado, hemos incorporado medidas para asegurar los ingresos (transferir completamente a los ayuntamientos la recaudación del Impuesto sobre Estancias Turísticas y el de pisos vacíos). Por otro, velar por que los grandes tenedores de vivienda contribuyan de acuerdo con su patrimonio y se pongan mecanismos de protección del derecho a la vivienda. Y por último, hemos incorporado una serie de propuestas encaminadas a la protección del medio ambiente.

Así pues, estas elecciones abren un nuevo horizonte de cuatro años que da, una vez más, la oportunidad de invertir en un futuro que frene la especulación, que vele por la protección de los más débiles y ponga cada contribuyente a la altura que le corresponde según el grado de riqueza que genera y que posee.

No es fácil. Supone cambiar el paradigma del gasto al de la inversión. Tampoco depende del color político, sino de la convicción de que la administración municipal está al servicio de la ciudadanía y no al revés. Nosotros proponemos 65 propuestas portadoras de esperanza. Depende de todos que se hagan realidad. ¡Vamos!