3 d’abril – Dia d’acció global contra els paradisos fiscals

 

Manifest en el Dia d’acció global contra els paradisos fiscals. 3 abril 2019

 

El 3 d’abril de 2019, és el dia d’Acció global contra els mal anomenats paradisos fiscals, en realitat han de dir-se caus o refugis fiscals que és la traducció literal de l’original anglès “tax havens”.

Els refugis o caus fiscals són territoris o estats amb normes fiscals i jurídiques al servei de les grans empreses i capitals, que es beneficien d’elles donada la llibertat absoluta de moviments de capital en el món. Són eines de redistribució de les rendes, del treball cap als beneficis del capital, així com de depredació del planeta i això de diverses formes:

Mitjançant el frau l’evasió i elusió fiscal, minimitzen els ingressos fiscals dels estats, necessaris per a l’educació, la sanitat, les pensions i prestacions públiques, els diversos serveis socials i la promoció de l’economia. En aquest sentit també és important assenyalar que al nostre país els ingressos fiscals són 8 punts inferiors a la mitjana de països de la UE, a causa de les bosses de frau i falta de mitjans necessaris per a perseguir-ho, i a un sistema fiscal regressiu i injust, on la fiscalitat efectiva càrrega a les famílies amb més del 82% dels impostos, mentre la recent memòria de recaptació de la Agència tributària, AEAT, informa que les grans empreses paguen de mitjana la minsa xifra del 6% dels seus beneficis, la gran banca sol el 2’9% i les grans constructores el 1’2% i això en gran part a causa dels refugis fiscals.

Són plataformes mundials de negocis i inversions especulatives. En aquest sentit cal recordar que alberguen prop del 60% del comerç mundial, el qual es dona entre capçaleres i filials de grans empreses exportadores situades en aquests territoris per a evitar pagar impostos. Cal recordar que grans fons d’especulació immobiliària com Blackstone, les socimis, o empreses de mobilitat com Uber o Cabify tenen allí les seves seus fiscals per a no pagar impostos. Cal recordar que allí s’allotgen els grans inversors institucionals: grans bancs, fons especulatius, fons de pensions o asseguradores, que creguin des d’aquestes plataformes una economia de casino molt superior a l’economia productiva i que aquesta especulació internacional, desregulada i que no paga impostos crea inestabilitat i crisis econòmiques que acabem pagant la ciutadania.

A través d’ells es fa negoci i especula amb els diversos productes financers, les matèries primeres, aliments, béns comuns bàsics o serveis públics. Les divises, els bons,  les accions, el deute dels estats, els productes derivats;  Els aliments, l’aigua, les emissions de CO2, els hidrocarburs, els boscos, les terres estranyes, la sanitat. Tot és objecte d’especulació, en general, avui qualsevol bé o servei pot constituir una base o actiu especulatiu a l’arbitri d’una economia desregulada, especulativa i depredadora de la societat i del planeta.

A través d’ells les màfies internacionals i la criminalitat organitzada en general, la corrupció privada i política o el terrorisme internacional, renten els guanys dels seus delictes i crims.

Hem d’assenyalar que especialment són els països en desenvolupament o empobrits els més castigats per l’existència d’aquests refugis fiscals.

Fem manifesta la nostra indignació per l’existència i condescendència institucional respecte d’aquests territoris opacs, al servei de les grans empreses i fortunes, que aprofundeixen la bretxa de la desigualtat en el món, soscaven els drets humans, econòmics i socials més bàsics, creant pobresa, indefensió i vulnerabilitat en gran part de la humanitat.

És per tot això que ens manifestem a Barcelona davant l’Oficina de representació de la Comissió Europea, per a, visibilitzar la nostra indignació i demanar es traslladi al Consell de la Unió Europea l’exigència de major rigor tècnic en la valoració que fa des del 5 de desembre de 2017 en les successives revisions de les seves llistes negra i grisa de territoris fiscalment no cooperants, al mateix temps que transparència en els criteris que empra i de les negociacions efectuades amb els diferents països. Donats els resultats, considerem que el Consell està emprant criteris polítics i no tècnics per a exonerar de la seva llista de refugis fiscals a diversos països de la Unió Europea, que de facto funcionen com a tals, donant-los un estatus d’honorabilitat que no posseeixen, així com exonera a altres territoris i estats molt agressius en matèria fiscal en el Món i que no figuren en la seva llista negra. Al mateix temps que exigim sancions comercials i econòmiques als territoris offshore i no cooperants.

No descansarem fins a l’abolició total dels refugis fiscals, eines al servei d’un capitalisme fonamentalista i depredador de les societats i del planeta.

 Per donar suport a la convocatòria i al manifest pots comunicar-lo a l’e-mail: contacta@acordem.org

 

DIA D'ACCIÓ GLOBAL 2019

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Manifiesto en el Día de acción global contra los paraísos fiscales. 3 abril 2019

 

El 3 de abril de 2019, es el día de Acción global contra los mal llamados paraísos fiscales, en realidad han de llamarse guaridas o refugios fiscales que es la traducción literal del original inglés “tax havens”.

Los refugios o guaridas fiscales son territorios o estados con normas fiscales y jurídicas al servicio de las grandes empresas y capitales, que se benefician de ellas dada la libertad absoluta de movimientos de capital en el mundo. Son herramientas de redistribución de las rentas, del trabajo hacia los beneficios del capital, así como de depredación del planeta y ello de diversas formas:

Mediante el fraude la evasión y elusión fiscal, minimizan los ingresos fiscales de los estados. Ingresos necesarios para la educación, la sanidad, las pensiones y prestaciones públicas, los diversos servicios sociales y la promoción de la economía. En este sentido también es importante señalar que en nuestro país los ingresos fiscales son 8 puntos inferiores a la media de países de la UE, debido a las bolsas de fraude y falta de medios necesarios para perseguirlo, y a un sistema fiscal regresivo e injusto, donde la fiscalidad efectiva carga a las familias con más del 82% de los impuestos, mientras la reciente memoria de recaudación de la Agencia Tributaria, AEAT, informa que las grandes empresas pagan de media la exigua cifra del 6% de sus beneficios, la gran banca solo el 2’9% y las grandes constructoras el 1’2 % y ello en gran parte debido a los refugios fiscales.

Son plataformas mundiales de negocios e inversiones especulativas. En este sentido hay que recordar que albergan cerca del 60% del comercio mundial, el cual se da entre cabeceras y filiales de grandes empresas exportadoras ubicadas en estos territorios para evitar pagar impuestos. Hay que recordar que grandes fondos de especulación inmobiliaria como Blackstone, las socimis, o empresas de movilidad como Uber o Cabify tienen allí sus sedes fiscales para no pagar impuestos. Hay que recordar que allí se alojan los grandes inversores institucionales: grandes bancos, fondos especulativos, fondos de pensiones o aseguradoras, que crean, apoyándose en estas plataformas offshore, una economía de casino muy superior a la economía productiva y que esta especulación internacional, desregulada y que no paga impuestos crea inestabilidad y crisis económicas que acabamos pagando la ciudadanía.

A través de ellos se hace negocio y especula con toda clase de productos financieros, con las materias primas, alimentos, bienes comunes básicos o servicios públicos. Las divisas, las acciones, la deuda de los estados o los derivados; la vivienda, los alimentos, el agua, las emisiones de CO2, los hidrocarburos, los bosques, las tierras raras, la sanidad. Todo es objeto de especulación, en general, hoy cualquier bien o servicio puede constituir una base o activo especulativo al arbitrio de una economía desregulada, especulativa y depredadora de la sociedad y del planeta.

A través de ellos las mafias internacionales y la criminalidad organizada en general, la corrupción privada y política o el terrorismo internacional, lavan las ganancias de sus delitos y crímenes.

Hemos de señalar que especialmente son los países en desarrollo o empobrecidos los más castigados por la existencia de estos refugios fiscales.

Hacemos manifiesta nuestra indignación por la existencia y condescendencia institucional respecto de estos territorios opacos, al servicio de las grandes empresas y fortunas, que profundizan la brecha de la desigualdad en el mundo, socavan los derechos humanos, económicos y sociales más básicos, creando pobreza, indefensión y vulnerabilidad en gran parte de la humanidad.

Es por todo ello que nos manifestamos en Barcelona, ante la Oficina de representación de la Comisión Europea, para, visibilizar nuestra indignación y pedir se traslade al Consejo de la Unión Europea la exigencia de mayor rigor técnico en la valoración que viene haciendo desde el 5 de diciembre de 2017 en las sucesivas revisiones de sus listas negra y gris de territorios fiscalmente no cooperantes, al mismo tiempo que exigimos transparencia en los criterios que emplea y de las negociaciones efectuadas con los distintos países. Dados los resultados, consideramos que el Consejo está empleando criterios políticos y no técnicos para exonerar de su lista de refugios fiscales a diversos países de la Unión Europea, que de facto funcionan como tales, dándoles un estatus de honorabilidad que no poseen, así como exonera a otros territorios y estados muy agresivos en materia fiscal en el Mundo y que no figuran en su lista negra. Al mismo tiempo que exigimos sanciones comerciales y económicas a los territorios offshore y no cooperantes.

No descansaremos hasta la abolición total de los refugios fiscales, herramientas al servicio de un capitalismo fundamentalista y depredador de las sociedades y del planeta.

Para dar soporte a la concentración y al manifiesto escribe un e-mail a: contacta@acordem.org

 

Cartel Día Acción Global 2019