Comunicat de premsa arrel dels “papers de Panamà”

[Català]

Comunicat de premsa de la Plataforma per una Fiscalitat Justa arrel dels “papers de Panamà”

 8 d’abril de 2016

La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària denuncia la manca de voluntat política i demana mesures concretes contra els paradisos fiscals.

La filtració dels anomenats “papers de Panamà” ha fet pública informació de que un sol gabinet d’advocats, Mossack Fonseca, ha facilitat l’evasió fiscal de  210.000 empreses i personalitats a través de 21 paradisos fiscals o centres offshore extraterritorials i la col·laboració de 14.000 bancs.

Més enllà de denunciar la gravetat dels fets, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària vol recordar que aquest no és un fet aïllat sinó el fruit de la manca de voluntat política i d’una regulació d’aquest problema d’abast internacional que beneficia una minoria. Els paradisos fiscals i el seguit d’empreses que se’n beneficien i els fan possibles – com assessories jurídiques, assessories fiscals i bancs – provoquen disfuncions globals: es comptabilitza que el 33% de la riquesa mundial es troba a paradisos fiscals i que a tot el món es defrauden 600.000 milions d’euros l’any.

Per aquest motiu, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària proposa les següents mesures:

A la ONU, la OCDE i la UE:

 • Pressionar les jurisdiccions offshore per a que deroguin el seu secret bancari, permetent així l’intercanvi automàtic d’informació de totes les entitats financeres i sucursals del món amb les hisendes públiques dels països d’on provinguin els diversos actius financers o diner efectiu.
 • Exigir una Taxa a les Transaccions Financeres (ITF), com a element complementari a l’abolició del secret bancari.
 • Regular unes noves normes comptables a nivell global, de manera que els guanys de les multinacionals es comptabilitzin exclusivament allà on s’han produït.
 • Abolir la possibilitat de crear empreses instrumentals, sucursals o filials offshore.
 • Crear un organisme fiscal mundial que controli que les grans empreses paguin la quantitat que els correspon i en el país en el que els correspon.

A l’Estat espanyol: 

 • Derogar els Convenis de no Doble Imposició (CDI) amb paradisos fiscals, com el que es va signar amb Panamà al 2011, o amb Andorra al 2015 entre altres paradisos fiscals.
 • Impulsar una Llei contra l’Evasió i Elusió Fiscal que combati el secretisme financer i obligui les companyies a informar sobre on operen, quins impostos paguen, que creï un registre públic que reveli qui són els verdaders propietaris de les empreses.
 • Aplicar obligatòriament el country-by-country reporting a totes les empreses multinacionals, per a que tinguin la obligació de fer pública la seva comptabilitat per països a partir del 2017.
 • Dotar de més recursos l’AEAT per a perseguir el frau fiscal internacional, en especial el frau de grans fortunes i empreses multinacionals.
 • Endurir les penes per frau fiscal i augmentar el període de prescripció d’aquests delictes a un mínim de 10 anys.

Als municipis:

 • Declarar-se ‘Zones lliures de paradisos fiscals’ i prioritzar a les contractacions públiques aquelles empreses que apliquen mesures de Responsabilitat Fiscal Empresarial (RFE) en detriment de les que tinguin pràctiques d’evasió o elusió fiscal.

A les empreses:

 • Fer pública la seva informació país per país d’acord amb les directrius més exigents com a forma de Responsabilitat Fiscal Empresarial.
 • Ser responsables amb el seu pagament d’impostos dins del país, d’acord amb la seva activitat econòmica real.

A la ciutadania:

 • Fer boicot als productes i/o serveis de les empreses que tenen pràctiques fiscals més il·lícites.
 • Reclamar als organismes internacionals, a l’Estat, als municipis i a les empreses que prenguin mesures per a un major control dels paradisos fiscals i centres offshore.

 La Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària està formada per persones a títol individual i per un conjunt d’entitats – 14 entitats promotores i 13 entitats adherides – que comparteixen una preocupació per l’evolució del sistema fiscal, cada vegada més regressiu i injust, i les desigualtats socials que se’n deriven.

Plataforma per una Fiscalitat justa, ambiental i solidària – www.fiscalitatjusta.cat  – fiscalitat@gmail.com  Contactes per a premsa: Xavi Casanovas – 676360601 – Cecile Barbeito – 651817663

—————

[Castellano]

Comunicado de prensa de la Plataforma por una Fiscalidad Justa a raíz de los “papeles de Panamá”

8 de abril de 2016

La Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria denuncia la falta de voluntad política y pide medidas concretas contra los paraísos fiscales.

La filtración de los llamados “papeles de Panamá” ha hecho pública información de que un solo gabinete de abogados, Mossack Fonseca, ha facilitado la evasión fiscal de 210.000 empresas y personalidades a través de 21 paraísos fiscales o centros offshore extraterritoriales y la colaboración de 14.000 bancos.

Más allá de denunciar la gravedad de los hechos, la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria quiere recordar que este no es un hecho aislado sino el fruto de la falta de voluntad política y una desregulación de este problema de alcance internacional. Los paraísos fiscales y una serie de empresas que se benefician de éstos y los hacen posibles – como asesorías jurídicas, asesorías fiscales y bancos – provocan disfunciones globales: se contabiliza que el 33% de la riqueza mundial se encuentra en paraísos fiscales y que en todo el mundo se defraudan 600.000 millones de euros al año.

Por este motivo, la Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria propone las siguientes medidas:

A la ONU, la OCDE y la UE:

 • Presionar las jurisdicciones offshore para que deroguen su secreto bancario, permitiendo así el intercambio automático de información de todas las entidades financieras y sucursales del mundo con las haciendas públicas de los países de donde provengan los diversos activos financieros o dinero efectivo.
 • Exigir un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF), como elemento complementario a la abolición del secreto bancario.
 • Regular unas nuevas normas contables a nivel global, de manera que las ganancias de las multinacionales se contabilicen exclusivamente allá donde se han producido.
 • Abolir la posibilidad de crear empresas instrumentales, sucursales o filiales Offshore.
 • Crear un organismo fiscal mundial que controle que las grandes empresas paguen la cantidad que les corresponde y en el país en lo que les corresponde.

Al Estado Español:

 • Derogar los Convenios de no Doble Imposición (CDI) con paraísos fiscales, como el que se firmó con Panamá en 2011 o con Andorra en 2015 entre otros paraísos fiscales.
 • Impulsar una Ley contra la Evasión y Elusión Fiscal que combata el secretismo financiero y obligue a las compañías a informar sobre dónde operan, qué impuestos pagan y que cree un registro público que revele quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas.
 • Aplicar obligatoriamente el country-by-country reporting a todas las empresas multinacionales, para que tengan la obligación de hacer pública su contabilidad por países a partir del 2017.
 • Dotar de más recursos a la AEAT para perseguir el fraude fiscal internacional, y en especial el fraude de grandes fortunas y empresas multinacionales.
 • Endurecer las penas por fraude fiscal y aumentar el período de prescripción de estos delitos a un mínimo de 10 años.

A los municipios:

 • Declararse ‘Zonas libres de paraísos fiscales’ y priorizar en las contrataciones públicas aquellas empresas que aplican medidas de Responsabilidad Fiscal Empresarial (RFE) en detrimento de las que tengan prácticas de evasión o elusión fiscal.

A las empresas:

 • Hacer pública su información país por país de acuerdo con las directrices más exigentes como forma de Responsabilidad Fiscal Empresarial.
 • Ser responsables con su pago de impuestos dentro del país, de acuerdo con su actividad económica real.

A la ciudadanía:

 • Hacer boicot a los productos y/o servicios de las empresas que tienen prácticas fiscales más ilícitas.
 • Reclamar a los organismos internacionales, el Estado, los municipios y las empresas que tomen medidas para un mayor control de los paraísos fiscales y centros offshore.

 La Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria está formada por personas a título individual y por un conjunto de entidades – 14 entidades promotoras y 13 entidades adheridas – que comparten una preocupación por la evolución del sistema fiscal, cada vez más regresivo e injusto, y las desigualdades sociales que de esta se derivan.

Plataforma per una Fiscalitat justa, ambiental i solidària – www.fiscalitatjusta.cat  – fiscalitat@gmail.com  Contactos para prensa: Xavi Casanovas – 676360601 – Cecile Barbeito – 651817663

——-